از نظر شما اولویت اجرای برنامه ها در کانونها کدام گزینه می باشد؟

برنامه های علمی و پژوهشی
۴۳% (۱۰ نظرسنجی)
برنامه های فرهنگی و تربیتی و معرفتی
۱۷% (۴ نظرسنجی)
برنامه های اردویی و ورزشی و آموزشی
۱۷% (۴ نظرسنجی)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی به مردم
۱۷% (۴ نظرسنجی)
برنامه های سیاسی و اجتماعی
۴% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۳