از نظر شما اولویت اجرای برنامه ها در کانونها کدام گزینه می باشد؟

برنامه های علمی و پژوهشی
۴۵% (۲۰ نظرسنجی)
برنامه های فرهنگی و تربیتی و معرفتی
۱۱% (۵ نظرسنجی)
برنامه های اردویی و ورزشی و آموزشی
۱۴% (۶ نظرسنجی)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی به مردم
۲۵% (۱۱ نظرسنجی)
برنامه های سیاسی و اجتماعی
۵% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۴۴