از نظر شما اولویت اجرای برنامه ها در کانونها کدام گزینه می باشد؟

برنامه های علمی و پژوهشی
۴۰% (۱۴ نظرسنجی)
برنامه های فرهنگی و تربیتی و معرفتی
۱۴% (۵ نظرسنجی)
برنامه های اردویی و ورزشی و آموزشی
۱۷% (۶ نظرسنجی)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی به مردم
۲۳% (۸ نظرسنجی)
برنامه های سیاسی و اجتماعی
۶% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۵