از نظر شما اولویت اجرای برنامه ها در کانونها کدام گزینه می باشد؟

برنامه های علمی و پژوهشی
۴۰% (۱۲ نظرسنجی)
برنامه های فرهنگی و تربیتی و معرفتی
۱۷% (۵ نظرسنجی)
برنامه های اردویی و ورزشی و آموزشی
۱۷% (۵ نظرسنجی)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی به مردم
۲۰% (۶ نظرسنجی)
برنامه های سیاسی و اجتماعی
۷% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۰